top of page

Obchodní podmínky

a.

b.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Zprostředkování prodeje autorských uměleckých děl

Tyto podmínky platí pro nákup zboží a služeb na tomto webu (www.brickgallery.cz) provozovaném Josefem Cabalkou, Sobčice 31, Hořice 508 01, IČ: 88905497

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající

je Josef Cabalka, Sobčice 31, Hořice 508 01, IČ: 88905497. Prodávající je osoba zastupující autora v jednání s Kupujícím / Sběratelem ve zprostředkování prodeje za což ji náleží odměna.

Autor

je osoba, jejíž díla jsou zveřejněná a nabízená k prodeji prostřednictvím webu brickgallery.cz (dále jen “webu”). Autor se nijak nepodílí na přímé správě webu. Do uveřejněné galerie se nemůže sám zaregistrovat, nýbrž je přímo osloven prodávajícím nebo spolupracovníky Brick Gallery na základě referencí, kvality děl a konceptu Brick Gallery. Teprve po splnění podmínek pro zveřejnění (viz článek 2. odstavec a.) je jeho profil zveřejněn a autorské práce nabídnuty k prodeji.

Kupující / Sběratel

je zákazník se zájmem o koupi autorského díla, založení sbírky. Může být neregistrovaný, nebo může být registrovaný pro zjednodušení budoucích nákupů.

Kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá mezi Prodávajícím a Kupujícím dle ujednání a podmínek stanovených níže.

Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva vzniká mezi Prodávajícím a Autorem na základě předchozí ústní dohody a stvrzena je poskytnutými informacemi Autorem k prezentaci na webu. Specifikace zprostředkovatelské smlouvy a základní pravidla jsou nastavena obchodními podmínkami a ujednáními níže. 

 

Rezervace díla

Vymezuje možnosti Kupujícího na zarezervování díla po dobu rozhodování

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem  vymezuje pravidla pro odstoupení od kupní smlouvy, pravidla pro plnění reklamací a oprav Autorských děl.

2. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI

a.

Autor se zavazuje poskytnout Prodávajícímu požadované informace pro účely prezentace a prodeje jeho děl. Pakliže nebudou kompletní všechny požadované informace, jeho profil nebude možné prezentovat a ani nabízet jeho práce prostřednictvím webu.
Zejména se jedná o:

 • Fotodokumentace díla

 • Informace o díle (rozměry, technika, cena a td.)

 • Informace o Autorovi (studia, výstavy, životopis a td.)

 • Profilové foto Autora (zajišťuje Brick Gallery v součinnosti s Autorem)

 • Video medailonek Autora (zajišťuje Brick Gallery v součinnosti s Autorem) Jedná se o profesionální marketingový nástroj. Autor za vytvoření videa nic neplatí.

b.

Autor prohlašuje, že je autorem a výhradním vlastníkem všech prací, které poskytl a jsou zveřejněny na jeho profilu.

c.

Autor ručí za správnost poskytnutých informací, které jsou zveřejněny na jeho profilu na webu.

d.

​Autor se zavazuje:

 • že neposkytne k prodeji dílo, které nemá právo prodávat

 • že neposkytne k prodeji dílo jehož vytvořením bylo porušeno autorské právo

e.

Autor díla zveřejněná na webu může nadále vystavovat v kamenných galeriích a nabízet k prodeji samostatně, avšak se zavazuje, že v případě bude-li dílo vystaveno nebo prodáno, oznámí tuto skutečnost nejdéle do 3 dnů správci Brick Gallery aby provozovatel mohl na vzniklou situaci včas reagovat. V případě, že autor tak neučiní, je Brick Gallery oprávněno nárokovat úhradu škody vzniklé tímto jednáním.

f.

Kupující v případě zájmu o dílo musí poskytnout požadované údaje na webu.

 • adresa

 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mail

 • platební metoda

Osobní informace o kupujícím nejsou nijak uchovávány a slouží pouze pro vyřízení a doručení objednávky.​

g.

Kupující má možnost po předchozí telefonické nebo emailové dohodě dílo zarezervovat. V případě, že rezervaci nezruší a dílo do 96 hodin nekoupí, rezervaci zruší správce webu a další rezervace Kupujícímu nebude umožněna v příštích 30-ti dnech v rámci celé galerie

h.

V případě, že bude dílo vystaveno Autorem, má Kupující i tak možnost dílo rezervovat (dle podmínek v článku 2. odstavec g.) nebo předplatit, a v den, kdy skončí výstava budou zahájeny úkony pro doručení díla Kupujícímu. Autora o těchto skutečnostech musí informovat Brick Gallery neprodleně.

i.

Prodávající není odpovědný za nedostupnost díla.

j.

V případě, že dílo není dostupné, Prodávající neprodleně Kupujícího informuje a nabídne adekvátní náhradu nebo vrátí Kupujícímu celou uhrazenou částku s případnými poplatky (viz článek 3. odstavec c.a d.)

3. KUPNÍ SMLOUVA

a.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím emailu na zadaný email Kupujícím.

b.

Kupující je oprávněn koupit dílo na základě objednávky za cenu stanovenou Autorem, zveřejněnou u díla ve webovém obchodě.

c.

V případech uvedených v článku 3. odstavec d. oddíl i. a ii. Prodávající nabídne Kupujícímu adekvátní náhradu a poskytne veškerou podporu s výběrem jiného díla, kdy Kupující doplatí rozdíl nebo mu rozdíl bude vrácen, nebo v případě nezájmu Kupujícího o jiné dílo mu bude vrácena celá částka.

d.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že nebude dílo dostupné a to z těchto důvodů:

     i.     Dílo bude vystaveno v kamenné galerii

     ii.    Dílo bude již prodáno Autorem (viz. článek 2. odstavec e. a článek 3. odstavec c.)

e.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně možností odstoupení od smlouvy, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA

a.

Prodávající se zavazuje, že bude k prodeji Autorových děl přistupovat proaktivně, že nikdy nepoškodí dobré jméno Autora a jeho díla bude prezentovat v souladu s těmito obchodními podmínkami.

b.

Autor souhlasí se zastupováním ve věci prodeje jeho děl a s prodejem jeho děl prostřednictvím webu

c.

Prodejní cenu zveřejněnou na webu určuje vždy pouze Autor díla.

d.

Autor souhlasí, že Prodávající si za své služby a aktivní přístup zaslouží odměnu, a to ve výši 30% kupní ceny.

5. REZERVACE DÍLA

a.

Kupující má právo si dílo rezervovat na dobu 96 hodin, nebo po předchozí domluvě s Prodávajícím na dobu smluvenou s Prodávajícím pro účely rozhodnutí o koupi, nebo na příklad obstarání finanční hotovosti či dohodnutí specifik obchodu s Prodávajícím.

b.

Rezervovat dílo je možné po předchozí domluvě s Prodávajícím prostřednictvím telefonické dohody nebo prostřednictvím e-mailu.

c.

Prodávající neprodleně označí rezervované dílo na webu a to nebude možné pro ostatní kupující nadále objednat a to po dobu určenou v článku 5 odstavec b.

d.

Pakliže Kupující rezervaci díla nezruší nebo dílo nekoupí ve lhůtě stanovené podle článku 5 odstavec b. je Prodávající oprávněn zrušit Kupujícímu na dobu 30ti dnů možnost rezervovat díla v rámci celé galerie.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 sb. právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí díla (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno ve lhůtě 14ti dnů.

b.

V případě, že si Kupující přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů, jak je popsáno výše, kontaktuje Prodávajícího, nejlépe písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. (Peníze je možné vrátit též v hotovosti po předchozí domluvě)

c.

V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, včetně pojištění přepravy) Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit finanční prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

d.

Kupující v případě odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo dílo zničeno), musí Kupující tuto škodu nahradit v plné výši. Pokud je dílo poškozeno jen částečně, může Prodávající započítat svůj nárok na vrácení kupní ceny. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat.

e.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započítat skutečné náklady spojené s vrácením díla.

7. DOPRAVA

a.

Vždy je možnost se domluvit na osobním vyzvednutí.

b.

Ceny za přepravu jsou pouze orientační.

c.

Cena dopravy se odvíjí od velikosti díla. 

d.

Jelikož je přeprava uměleckých předmětů náročná, je třeba počítat, že u přepravce se počítá velikost balíku takto: maximální obvod 300 cm (2x šířka + 2x délka + 1x výška)

e.

Pokud se dílo vejde do tohoto poměru je možné dílo odeslat standardní přepravou.

f.

Pokud se dílo velikostně nevejde do poměru, je třeba objednat speciální přepravu. 

g.

Vždy vás před odesláním kontaktujeme abychom se domluvili na tipu přepravy, na ceně dopravy.

h.

Doprava musí být vždy uhrazena před odesláním díla.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

a.

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se reklamace vyřizují po předchozí domluvě na adrese U Nikolajky 35, Praha 5, 150 00

b.

Právo na opravu se uplatňuje přímo u Autora díla. Prodávající poskytne v souladu s § 2172 ve větě druhé občanského zákoníku a se specifičností díla veškerý servis a domluví plnění nápravy dle časových možností Autora díla s Kupujícím.

c.

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

d.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

e.

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Brick Gallery je oprávněna měnit obchodní podmínky i zprostředkovatelskou smlouvu. V takové případě změnu ohlásí v dostatečném předstihu Kupujícím i Autorům a to nejméně 30 dnů před počátkem platnosti nových obchodních podmínek nebo zprostředkovatelské smlouvy. Změnou podmínek není dotčeno právo na úhradu pohledávek.

Všechny zúčastněné strany se  zavazují, že budou dodržovat tyto obchodní podmínky a jejich ustanovení.

bottom of page